smileytheekransje

Wetten en regels

WGBO

Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst heeft de cliënt recht om informatie te krijgen over een behandeling die voorgesteld wordt en kan de behandeling alleen maar uitgevoerd worden als de cliënt daar toestemming voor gegeven heeft.

 

Ouderlijk gezag en toestemming voor behandeling

(zie ook de behandelingsovereenkomst)

Minderjarigen staan volgens het Nederlandse recht tot aan hun 18e verjaardag onder gezag. Het gezag kan worden uitgeoefend door de ouders gezamenlijk (ook na een echtscheiding), door één ouder of door een ander dan de ouder (een voogd).Voor het starten van een behandeling voor kinderen onder de 16 jaar, hebben wij toestemming nodig van (beide) ouders met ouderlijk gezag of van de voogd. We bespreken dit ook in het telefonisch aanmeldingsgesprek.

 

Kinderen tot twaalf jaar

Als kinderen jonger dan twaalf jaar zijn, mogen zij nog niet zelf beslissingen nemen over (medische) behandelingen. Degenen die het gezag of de voogdij over hen hebben, beslissen, maar de kinderen moeten wel geïnformeerd worden op een voor hen begrijpelijke manier.

 

Jongeren tussen twaalf en zestien jaar

Bij jongeren van twaalf tot zestien jaar is de toestemming van de ouders/voogden en van de jongere zelf vereist. In twee uitzonderingsgevallen is de toestemming van alleen de jongere voldoende.

  • Is het kind 12, 13, 14 of 15 jaar en stemt het zelf in met de behandeling, maar weigeren de gezagdragende ouder(s) of voogd om toestemming voor de behandeling te geven? Dan kan de behandelaar het kind toch behandelen als de jongere na de weigering van de ouder(s)/voogd de behandeling weloverwogen blijft wensen. De hoofdregel is dat de gezagdragende ouder(s) of voogd in deze situatie vooraf geïnformeerd worden over de voorgestelde behandeling.
  • Als een behandeling nodig is om kennelijk ernstig nadeel voor het kind te voorkomen, mag een arts het kind behandelen zonder vooraf toestemming te vragen en informatie te geven aan de gezagdragende ouder(s) of voogd. De arts mag er alleen in uitzonderlijke gevallen voor kiezen om de gezagdragende ouder(s) niet vooraf over de behandeling van hun kind te informeren. Dit is het geval als het (vooraf) informeren van de ouder(s) kan leiden tot negatieve gevolgen voor de gezondheid of veiligheid van het kind.

Ook in deze leeftijdscategorie dienen de jongeren naar hun bevattingsvermogen te worden geïnformeerd over de behandeling.

 

Jongeren vanaf zestien jaar

Volgens de wet hebben jongeren vanaf deze leeftijd zelf beslissingsrecht. Voor jongeren vanaf zestien jaar geldt dat zij zonder toestemming van ouders in behandeling kunnen gaan. Alleen met toestemming van de jongere worden ouders geïnformeerd over het verloop van de behandeling. De ouders hebben ook geen recht op inzage van het medisch dossier van de jongere.

 

Wettelijke verplichting voor aanlevering gegevens aan NZa en CBS

BRight GGZ is als zorgaanbieder verplicht om binnen de volwassenzorg informatie aan te leveren aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zij verzamelen informatie over de diagnoses en zorgvraagtyperingen van de trajecten bij de GGZ om inzicht te krijgen welke zorg er geleverd is en wat deze kost om op deze wijze de zorg in Nederland te kunnen monitoren. BRight GGZ levert uitsluitend gepseudonimiseerde patiëntgegevens aan; dat wil zeggen zonder naam, adres, woonplaats, geboortedatum, BSN.

 

Voor de jeugdhulp zijn we verplicht informatie aan te leveren aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de Jeugdwet is vastgelegd dat er betrouwbare gegevens beschikbaar moeten zijn over het gebruik van jeugdhulp. Met deze cijfers krijgen gemeenten, ministeries, maar ook jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen een helder beeld van het jeugdveld in Nederland. Het CBS stelt deze beleidsinformatie periodiek samen op basis van gegevens afkomstig van jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen. De gegevens die aangeleverd dienen te worden zijn: BSN, geslacht, geboortedatum, postcode, gemeente, start- en einddatum jeugdhulp, hulpvorm en reden van beëindiging jeugdhulp.

 

MULTIsignaal

Als je hulp van BRight GGZ krijgt, kunnen wij, als je nog geen 23 jaar bent, je registreren in MULTIsignaal. In MULTIsignaal staat alleen dat je hulp krijgt van ons, niet welke hulp of waarom je hulp krijgt. Het registeren in MULTIsignaal zorgt ervoor dat we overzicht hebben welke ander hulpverleners bij jou en je gezin betrokken zijn. Meestal weten we dat al, maar als dat niet het geval is, kunnen we dit door MULTIsignaal snel achterhalen. We kunnen dan contact opnemen met andere hulpverleners en samen nagaan wat we voor jou en je gezin kunnen betekenen. Wij streven ernaar om dit, afhankelijk van je leeftijd, altijd eerst met jou of je ouders te bespreken. We bespreken het met jou als je 16 jaar bent of ouder, met jou en je ouders als je tussen de 12 en 16 jaar oud bent en met je ouders als je jonger bent dan 12 jaar. Wil je meer weten over MULTIsignaal, zie de folders voor ouders en jongeren.

 

Wil je meer weten over MULTIsignaal en privacy? Kijk op www.multisignaal.nl

 

PRIVACY

 

Wij verwerken persoonlijke gegevens van mensen die bij ons in behandeling zijn. Wij zijn ons bewust van de gevoeligheid van deze gegevens en hechten veel waarde aan het waarborgen van de privacy. In onze privacyverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens wij verwerken, om welke redenen en op welke manier.