schoolspullentekening3

Werkwijze

Om een volledig beeld te krijgen van de problemen en ook de sterke kanten van de aangemelde cliënt, starten we met een intake. In het kader van deze intake wordt ook verzocht (ROM) vragenlijsten in te vullen. Als de informatie compleet is, komen we met een voorstel voor een behandelplan en bepalen we in overleg met de cliënten hoe de behandeling vormgegeven wordt en welke doelen worden nagestreefd. Bij de behandeling wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van interventies die evidence based zijn.


Klachten bij een gezinslid geven vaak problemen bij andere gezinsleden. Wij streven ernaar alle hulpverlening goed op elkaar af te stemmen. Dit betekent dat we bij hulp aan een kind, altijd de ouders betrekken, omdat ouders vaak de werking van de behandeling van het kind kunnen versterken en omdat ouders regelmatig behoefte hebben aan begeleiding bij het omgaan met de problemen van hun kind. Bij jongeren vanaf 16 jaar en bij volwassenen wordt in overleg bepaald of en hoe ouders of andere systeemleden betrokken worden bij de hulpverlening.


Als ouders van aangemelde kinderen en jongeren eigen psychische problemen hebben, wordt in overleg besloten of behandeling ook bij BRight GGZ kan plaatsvinden. Als wij deze behandeling niet zelf kunnen bieden, werken we nauw samen met andere hulpverleningsinstellingen