ipadtekening2

Seksueel misbruik

Seksueel misbruik is een traumatische ervaring met vaak verstrekkende psychische en lichamelijke gevolgen, zowel voor de persoon, die is misbruikt als voor de omgeving van de persoon.

Na het meemaken van seksueel misbruik, zeker als dat langdurig of herhaaldelijk is geweest, is de kans op het ontwikkelen van traumaklachten groter dan na andere ingrijpende gebeurtenissen. Deze klachten gaan ook niet zo snel vanzelf over. Misbruik heeft vaak een grote impact op de omgeving, waardoor herstel met hulp van die omgeving ook lastiger is. Soms is de omgeving betrokken bij het misbruik, dat maakt het nog ingewikkelder.

Wanneer er sprake is van klachten die (mogelijk) een gevolg zijn van seksueel misbruik, kan behandeling helpen om deze klachten te verminderen of te laten verdwijnen. Uit ervaring weten we dat het bieden van hulp aan het kind of de jongere die misbruik heeft meegemaakt beter werkt als we tegelijkertijd ook hulp bieden aan de omgeving. Bij jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen wordt altijd in overleg bepaald of en hoe de omgeving bij de hulp wordt betrokken.

In de diagnostische fase maken we een inschatting van de ernst van de klachten en van het effect van het misbruik op de ontwikkeling/functioneren van het kind, de jongere of de volwassene. We kijken hierbij ook naar de krachten van de persoon, die het misbruik heeft meegemaakt en of een persoon nog meer traumatische gebeurtenissen heeft meegemaakt. Bij kinderen kijken wij ook naar de sterke en minder sterke kanten van het gezin en naar de impact van het misbruik op de gezinsleden. Afhankelijk van deze uitkomsten en de wensen van de clienten zijn verschillende behandelvormen in verschillende combinaties mogelijk. In overleg wordt bepaald of deze na elkaar of tegelijkertijd ingezet worden.

De meeste evidenced based behandelvormen die geschikt zijn voor traumaklachten kunnen ook ingezet worden bij klachten na seksueel misbruik. Deze worden bijna altijd gecombineerd met een aantal specifieke behandelmogelijkheden. Er vindt psycho educatie plaats, die is toegespitst op reacties tijdens en na seksueel misbruik en de wijze waarop de omgeving vaak reageert. Bij het aangaan van de relatie met de client is er veel aandacht en respect voor het geschonden vertrouwen in anderen. Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van stabilisatie en copingvaardigheden, die reeds effectief bleken voor deze client en wordt dit zo nodig uitgebreid. Ook wordt de behandeling zodanig vormgegeven dat de ondersteuning vanuit de omgeving kan worden versterkt.

Groepsbehandelingen

In een groepstherapie kunnen jongeren, jong volwassenen, die vergelijkbare gebeurtenissen hebben meegemaakt hun ervaringen uitwisselen en van elkaar leren hoe zij hier het beste mee om kunnen gaan.

Na een eenmalige aanranding of verkrachting is er de groepsbehandeling "Hoe verder?" voor jongvolwassenen van 18-30 jaar. Zie voor verdere informatie over ons groepsaanbod http://www.ggd.amsterdam.nl/seksueel-geweld/

In samenwerking met Qpido bieden wij bij voldoende belangstelling eveneens een groepsbehandeling "Hoe verder?" aan voor meisjes tussen de 13 en 18 jaar die te maken hebben gehad met (eenmalig) seksueel geweld.

Voor meisjes met seksueel misbruikervaring binnen familieverband is er de groepstherapie "Niet de enige!"

Dit is een gesloten, half gestructureerde groep, met maximaal 8 deelneemsters, voor meisjes van ongeveer 15 tot ongeveer 20 jaar. Er zijn 15 groepsbijeenkomsten van anderhalf uur met een terugkombijeenkomst na 3 maanden. De doelstellingen zijn: het (gaan) delen van de misbruikervaringen; het verkleinen van het isolement; het leren omgaan met de problemen die met het misbruik te maken hebben; het verminderen van posttraumatische stressklachten. In de groep wordt thematisch gewerkt. Middelen zijn: groepsgesprekken, rollenspellen, teken- en schrijfoefeningen.

Systeembehandeling

Voor gezinnen die te maken hebben gehad met seksueel misbruik, bieden we een systeembehandeling, gebaseerd op het meersporenperspectief . Er wordt uitgegaan van individuen die deel uitmaken van een groter sociaal systeem, het slachtoffer dat seksueel misbruikt is staat centraal, maar ook aan de andere betrokkenen wordt hulpverlening geboden. Voor elk systeemlid is een eigen behandelaar beschikbaar.

Door een "meersporenaanpak" krijgen slachtoffer en systeemleden de meest adequate hulp, waardoor die hulp ook op langere termijn effect kan hebben voor alle betrokkenen.

Samenwerking met ketenpartners

Ketenpartners in de specialistische jeugdhulp

Wij maken graag gebruik van de expertise van onze collegas. Zo werken wij bij de behandeling van jongeren vaak samen met Spirit Qpido; Expertisecentrum voor Liefde, Relaties, Seks en Grenzen http://www.qpido.nl/

Ketenpartners voor opvang en hulpverlening bij kinderen en volwassenen, die blootgesteld zijn aan huiselijk en/of seksueel geweld. Wij zijn partner in het Centrum Seksueel Geweld in Amsterdam en werken in deze hoedanigheid nauw samen met forensische verpleegkundigen en zedenpolitie bij acuut seksueel geweld. htttp://www.centrumseksueelgeweld.nl/csg-amsterdam-amstelland/

Eveneens werken wij samen met de Blijfgroep, Altra binnen de Blijf en de Waag om de hulpverlening aan de diverse gezinsleden die te maken hebben gehad met huiselijk geweld vorm te geven en op elkaar af te stemmen.

Daarnaast werken wij samen met Altra jonge moeders http://www.altra.nl/jeugd-opvoedhulp/professionals/specialitische-jeugdopvoedhulp/hulp-aan-jonge-moeders