smileytheekransje

Wetten en regels

WGBO

Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst heeft de cliënt recht om informatie te krijgen over een behandeling die voorgesteld wordt en kan de behandeling alleen maar uitgevoerd worden als de cliënt daar toestemming voor gegeven heeft.

 

Ouderlijk gezag

Minderjarigen staan volgens het Nederlandse recht tot aan hun 18e verjaardag onder gezag. Het gezag kan worden uitgeoefend door de ouders gezamenlijk (ook na een echtscheiding), door één ouder of door een ander dan de ouder (een voogd).Voor het starten van een behandeling voor kinderen onder de 16 jaar, hebben wij toestemming nodig van beide ouders met ouderlijk gezag. We bespreken dit ook in het telefonisch aanmeldingsgesprek.

 

Kinderen tot twaalf jaar

Als kinderen jonger dan twaalf jaar zijn mogen zij nog niet zelf beslissingen nemen over (medische) behandelingen. Degenen die het gezag of de voogdij over hen hebben beslissen, maar de kinderen moeten wel geïnformeerd worden op een voor hen begrijpelijke manier.

 

Kinderen tussen twaalf en zestien jaar

Bij jongeren van twaalf tot zestien jaar is de toestemming van de ouders/voogden en van de jongere zelf vereist. In twee uitzonderingsgevallen is de toestemming van alleen de jongere voldoende.

  • als het niet behandelen van de jongere voor hem ernstig nadeel oplevert hoeven de ouders over de behandeling niet te worden ingelicht.
  • als de behandeling de weloverwogen wens is van de jongere. In dit geval dient de behandelaar in principe wel met de ouders/voogden te overleggen, maar het 'goed hulpverlenerschap' kan met zich meebrengen dat zij over de behandeling niet worden geïnformeerd.

Ook in deze leeftijdscategorie dienen de jongeren naar hun bevattingsvermogen te worden geïnformeerd over de behandeling.

 

Jongeren vanaf zestien jaar

Volgens de wet hebben jongeren vanaf deze leeftijd zelf beslissingsrecht. Alleen met toestemming van de jongere worden ouders geïnformeerd over het verloop van de behandeling. Voor jongeren vanaf zestien jaar geldt dat zij zonder toestemming van ouders in behandeling kunnen gaan. De ouders hebben ook geen recht op inzage van het medisch dossier.

 

Wettelijke verplichting voor aanlevering gegevens aan DIS

BRight GGZ is als zorgaanbieder verplicht om informatie aan te leveren aan DBC-informatiesysteem. Zij verzamelen informatie over de afgesloten trajecten bij de GGZ om op deze wijze inzicht te krijgen welke zorg er geleverd is en wat deze kost om op deze wijze de zorg in Nederland te kunnen monitoren. Wij leveren uitsluitend gepseudonimiseerde patientgegevens aan; dat wil zeggen zonder naam, adres, woonplaats. voor verdere informatie klik hier

 

ROM gegevens aanleveren aan Stichting Benchmark GGZ (SBG).

BRight GGZ is verplicht om de uitslagen van de (ROM) vragenlijsten, die afgenomen zijn bij clienten, geanonimiseerd aan te leveren aan SBG. Omdat er nog veel onduidelijkheid is over de privacybescherming hebben we besloten het gebruik van ROM vragenlijsten te continueren maar aanlevering aan SBG alsnog uit te stellen, tot er helderheid is dat de gegevens niet terug te voeren zijn naar een persoon. Wij hechten er waarde aan dat uw privacy goed beschermd wordt.

 

MULTIsignaal

Als je hulp van BRight GGZ krijgt, kunnen wij, als je nog geen 23 jaar bent, je registreren in MULTIsignaal. In MULTIsignaal staat alleen dat je hulp krijgt van ons, niet welke hulp of waarom je hulp krijgt. Het registeren in MULTIsignaal zorgt ervoor dat we overzicht hebben welke ander hulpverleners bij jou en je gezin betrokken zijn. Meestal weten we dat al, maar als dat niet het geval is, kunnen we dit door MULTIsignaal snel achterhalen. We kunnen dan contact opnemen met andere hulpverleners en samen nagaan wat we voor jou en je gezin kunnen betekenen. Wij streven ernaar om dit, afhankelijk van je leeftijd, altijd eerst met jou of je ouders te bespreken. We bespreken het met jou als je 16 jaar bent of ouder, met jou en je ouders als je tussen de 12 en 16 jaar oud bent en met je ouders als je jonger bent dan 12 jaar. Wil je meer weten over MULTIsignaal, zie de folders voor ouders en jongeren op de volgende site: www.zorgomregioamsterdam.nl

 

Wil je meer weten over MULTIsignaal en privacy? Kijk op www.multisignaal.nl

 

PRIVACY

 

BRight GGZ, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56695101, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe BRight GGZ met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

1.Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie BRight GGZ persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) cliënten;

b. bezoekers aan de praktijk van BRight GGZ;

c. bezoekers van de website www.brightggz.nl , die het contactformulier hebben ingevuld;

d. deelnemers aan bijeenkomsten van BRight GGZ;

e. sollicitanten;

f. alle overige personen die met BRight GGZ contact opnemen of van wie BRight GGZ persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van medewerkers.

 

2.Verwerking van persoonsgegevens

BRight GGZ verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

c. in het kader van een verdere specialisatie opleiding van de behandelaar worden verworven, denk hierbij aan, een met toestemming van betrokkene, gemaakte video-opname of audio opname van een behandelssessie, die uitsluitend in het kader van de opleiding van de behandelaar gebruikt wordt en daarna vernietigd wordt

 

Doeleinden verwerking Bright GGZ verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

 

3.Rechtsgrond

BRight GGZ verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

4.Verwerkers

BRight GGZ kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van BRight GGZ persoonsgegevens verwerken. BRight GGZ sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

5.Persoonsgegevens delen met derden

BRight GGZ deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. BRight GGZ deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

6.Doorgifte buiten de EER

BRight GGZ geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt BRight GGZ ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

7.Bewaren van gegevens

BRight GGZ bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. BRight GGZ hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen: a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst; b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens; c. gegevens van zzp-ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:5 jaar na het einde van de overeenkomst van opdracht; d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure; e. gegevens van potentiële cliënten, die niet tot een behandelovereenkomst hebben geleid: 12 maanden.

 

8.Wijzigingen privacystatement

BRight GGZ kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van BRight GGZ gepubliceerd; www.brightggz.nl. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

9.Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht BRight GGZ te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met BRight GGZ door een e-mailbericht te sturen naar uw behandelaar bij BRight GGZ of naar info@brightggz.nl

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop BRight GGZ persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met BRight GGZ door een e-mailbericht te sturen naar info@brightggz.nl

 

Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).