legotheekransje

Kosten en vergoeding

Kosten en vergoeding

De vergoedingsregeling voor kosten van GGZ hulpverlening is afhankelijk van de leeftijd van de persoon, die zorg vraagt. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar vergoedt de gemeente de kosten. Voor personen van 18 jaar en ouder worden de kosten vergoed door de zorgverzekeraar.

 

Vergoedingsregeling voor kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Wij hebben ESJH contracten voor jeugd GGZ met de gemeenten:

• Amsterdam

• Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn

• Amstelveen, Aalsmeer

• Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad, Beemster

 

; • Dit betekent dat de kosten voor ESJH hulp en hulp voor kinderen en jongeren tot 18 jaar uit een van deze bovengenoemde gemeenten vergoed worden. Er hoeft voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geen eigen risico te worden betaald.

• Voor alle kinderen geldt dat het woonplaatsbeginsel leidend is voor welke gemeente verantwoordelijk is voor de betaling zie het woonplaatsbeginsel.

Voorwaarde voor vergoeding is dat uw kind verwezen wordt door de huisarts, jeugdarts, een medisch specialist, een Ouder Kind Team of een Gecertificeerde Instelling.

 

We hebben voor de gemeente Amsterdam ook mogelijkheid om HSJH hulp te bieden bij gezinnen waar seksueel misbruik heeft plaatsgevonden.

 

Vergoedingsregeling voor volwassenen, alle personen vanaf 18 jaar.

Behandeling wordt vergoed via het basispakket van uw zorgverzekering. BRight GGZ heeft in 2024 met alle zorgverzekeraars een contract.

 

Eigen risico

Ieder volwassen persoon heeft per kalenderjaar een wettelijk verplicht eigen risico van 385 euro per jaar. Dat betekent dat de eerste 385 euro aan zorgkosten door u zelf betaald moeten worden.

Gaat een GGZ behandeling altijd ten koste van uw eigen risico?

Dat hangt ervan af of u in hetzelfde kalenderjaar ergens anders zorgkosten gehad heeft, die onderdeel waren van de basisverzekering (bv. medicijnen of een behandeling in het ziekenhuis). Indien u uw eigen risico al heeft betaald, kost de GGZ behandeling u in dat kalenderjaar niets. Indien het moeilijk voor u is om het eigen risicobedrag in een keer te betalen, kunt u met de ziektekostenverzekeraar een regeling treffen om het te betalen in termijnen.

Als u hebt gekozen voor een polis met hoger eigen risico dan moet u eerst dit bedrag betalen alvorens de zorgverzekeraar tot vergoeding van kosten overgaat.

 

Let op: voorwaarde voor vergoeding is dat u een geldige verwijzing heeft van de huisarts. Op de verwijzing moet expliciet staan dat u verwezen wordt naar de Generalistische Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ met hierbij vermeld de soort problematiek in termen van een DSM V classificatie. Uw huisarts is hiervan op de hoogte en kan bij twijfel hierover met ons contact op nemen. Tevens moet de persoonlijke AGB-code van de huisarts op de verwijsbrief vermeld staan.

 

Betalingsverloop

Vanaf 1-1-2022 wordt gewerkt met het Zorgprestatiemodel. Klik op onderstaande link voor informatie over deze werkwijze:

 

Het Zorgprestatiemodel per 1-1-2022

 

Wij brengen vanaf 1-1-2022 de kosten maandelijks in rekening bij uw ziektekostenverzekeraar. U krijgt via uw zorgverzekeraar een betalingsspecificatie, waarbij precies aangegeven staat welke zorgprestaties BRight GGZ over desbetreffende maand in rekening heeft gebracht. Bij BRight GGZ zijn verschillende zorgprestaties mogelijk:

• Consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar welke problematiek er bij u speelt om tot een passende behandeling te komen, hieronder vallen bijvoorbeeld intakegesprekken, het afnemen van vragenlijsten, een advies- of evaluatiegesprek

• Consult behandeling: dit betreft een behandelsessie.

• Intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een collega van BRight of externe collega

• Korte behandelcontacten via mail/telefoon worden eveneens in rekening gebracht. Indien je behandelaar naar een andere locatie moet reizen om de behandeling te geven of als er een tolk wordt ingezet dan worden er toeslagen berekend.

 

Tarieven

De tarieven voor de zorgprestaties worden bepaald door de duur van het consult, het soort consult en het beroep van uw behandelaar. Hierbij een link naar de NZA tarieven

 

.

Afzeggen van afspraken

Als u een afspraak afzegt, vragen wij u dit zo snel mogelijk aan ons door te geven. Wij zoeken dan naar een andere datum en tijd. Als de afspraak binnen 24 uur afgezegd wordt of u vergeet de afspraak dan hanteren wij een tarief van 75 euro. Dit bedrag wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. BRight GGZ stuurt u dan een rekening. Op deze rekening staan de betalingsvoorwaarden.

 

Zorgvraagtype

In principe geven wij naast de zorgprestaties ook uw diagnose en zorgvraagtype door aan de zorgverzekeraar.

 

Wat is een zorgvraagtype?

Elke cliënt is uniek. Maar verschillende cliënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen cliënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt de regiebehandelaar een vragenlijst genaamd HONOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de cliënt.

Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geeft weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van jouw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HONOS+ bij u afnemen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.

Indien u absoluut niet wilt dat wij uw zorgverzekeraar uw zorgvraagtype en diagnose doorgeven, dient u bij de intake een privacyverklaring te ondertekenen en deze bij ons in te leveren.